Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%10
Anayasa-TCK-CMK-CGTİHK ve İlgili Mevzuat (Cep Boy) İsmail Ercan

Anayasa-TCK-CMK-CGTİHK ve İlgili Mevzuat (Cep Boy)

Liste Fiyatı : 20,37TL
İndirimli Fiyat : 18,33TL
Kazancınız : 2,04TL
Anayasa-TCK-CMK-CGTİHK ve İlgili Mevzuat (Cep Boy)
Anayasa-TCK-CMK-CGTİHK ve İlgili Mevzuat (Cep Boy)
Kuram Kitap
18.33
IÇINDEKILER TÜRKIYE CUMHURIYETI ANAYASASİ BAŞLANGİÇ BIRINCI KİSİM: GENEL ESASLAR IKINCI KİSİM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Kişinin Hakları ve Ödevleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler ÜÇÜNCÜ KİSİM: CUMHURIYETIN TEMEL ORGANLARİ BIRINCI BÖLÜM: Yasama IKINCI BÖLÜM: Yürütme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargı DÖRDÜNCÜ KİSİM: MALI VE EKONOMIK HÜKÜMLER BIRINCI BÖLÜM: Mali Hükümler IKINCI BÖLÜM: Ekonomik Hükümler BEŞINCI KİSİM: ÇEŞITLI HÜKÜMLER ALTİNCİ KİSİM: GEÇICI HÜKÜMLER YEDINCI KİSİM: SON HÜKÜMLER TÜRK CEZA KANUNU BIRINCI KITAP: Genel Hükümler BIRINCI KİSİM: Temel Ilkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BIRINCI BÖLÜM: Temel Ilkeler ve Tanımlar IKINCI BÖLÜM: Kanunun Uygulama Alanı IKINCI KİSİM: Ceza Sorumluluğunun Esasları BIRINCI BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir IKINCI BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça Teşebbüs DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça Iştirak BEŞINCI BÖLÜM: Suçların Içtimaı ÜÇÜNCÜ KİSİM: Yaptırımlar BIRINCI BÖLÜM: Cezalar IKINCI BÖLÜM: Güvenlik Tedbirleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın Düşürülmesi IKINCI KITAP: Özel Hükümler BIRINCI KİSİM: Uluslararası Suçlar BIRINCI BÖLÜM: Soykırım ve Insanlığa Karşı Suçlar IKINCI KİSİM: Kişilere Karşı Suçlar BIRINCI BÖLÜM: Hayata Karşı Suçlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Işkence ve Eziyet DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Ihlâli BEŞINCI BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma ALTİNCİ BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar YEDINCI BÖLÜM: Hürriyete Karşı Suçlar SEKIZINCI BÖLÜM: Şerefe Karşı Suçlar DOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar ONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı Suçlar ÜÇÜNCÜ KİSİM: Topluma Karşı Suçlar BIRINCI BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar IKINCI BÖLÜM: Çevre ye Karşı Suçlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı Suçlar BEŞINCI BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı Suçlar ALTİNCİ BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar YEDINCI BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar SEKIZINCI BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı Suçlar DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Ilişkin Suçlar ONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında Suçlar DÖRDÜNCÜ KİSİM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler BIRINCI BÖLÜM: Kamu Idaresinin Güvenilirliğine ve Işleyişine Karşı Suçlar IKINCI BÖLÜM: Adliyeye Karşı Suçlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar BEŞINCI BÖLÜM: Ana yasal Düzene ve Bu Düzenin Işleyişine Karşı Suçlar ALTİNCİ BÖLÜM: Milli Savunma ya Karşı Suçlar YEDINCI BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk SEKIZINCI BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan Ilişkilere Karşı Suçlar DOKUZUNCU BÖLÜM: Son Hükümler TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKİNDA KANUN BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Uyum Hükümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler CEZA MUHAKEMESI KANUNU BIRINCI KITAP: Genel Hükümler BIRINCI KİSİM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BIRINCI BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar IKINCI BÖLÜM: Görev ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bağlantılı Davalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yetki BEŞINCI BÖLÜM: Hâkimin Dava ya Bakamaması ve Reddi IKINCI KİSİM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme BIRINCI BÖLÜM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği IKINCI BÖLÜM: Süreler ve Eski Hâle Getirme ÜÇÜNCÜ KİSİM: Tanıklık, Bilirkişi Incelemesi ve Keşif BIRINCI BÖLÜM: Tanıklık IKINCI BÖLÜM: Bilirkişi Incelemesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi DÖRDÜNCÜ KİSİM: Koruma Tedbirleri BIRINCI BÖLÜM: Yakalama ve Gözaltı IKINCI BÖLÜM: Tutuklama ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Adlî Kontrol DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arama ve El koyma BEŞINCI BÖLÜM: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Iletişimin Denetlenmesi ALTİNCİ BÖLÜM: Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla Izleme YEDINCI BÖLÜM: Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat BEŞINCI KİSİM: Ifade ve Sorgu BIRINCI BÖLÜM: Ifade veya Sorgu Için Çağrı IKINCI BÖLÜM: Ifade ve Sorgu Usulü ALTİNCİ KİSİM: Savunma BIRINCI BÖLÜM: Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri IKINCI KITAP: Soruşturma BIRINCI KİSİM: Suçlara Ilişkin Ihbarlar ve Soruşturma BIRINCI BÖLÜM: Soruşturmanın Gizliliği, Suçların Ihbarı IKINCI BÖLÜM: Soruşturma Işlemleri IKINCI KİSİM: Kamu Davasının Açılması BIRINCI BÖLÜM: Kamu Davasının Açılması IKINCI BÖLÜM Kovuşturma ya Yer Olmadığına Dair Karar, Itiraz ve Iddianamenin Iadesi ÜÇÜNCÜ KITAP: Kovuşturma Evresi BIRINCI KİSİM: Kamu Davasının Yürütülmesi BIRINCI BÖLÜM: Duruşma Hazırlığı IKINCI BÖLÜM: Duruşma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duruşmanın Düzen ve Disiplini DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin Orta ya Konulması ve Tartışılması BEŞINCI BÖLÜM: Duruşma Tutanağı IKINCI KİSİM: Kamu Davasının Sona Ermesi BIRINCI BÖLÜM: Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm IKINCI BÖLÜM: Suç Niteliğinde Değişiklik ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Karar ve Hüküm DÖRDÜNCÜ KITAP: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan BIRINCI KİSİM: Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları IKINCI KİSİM: Kamu Davasına Katılma BEŞINCI KITAP: Özel Yargılama Usulleri BIRINCI KİSİM: Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara Ilişkin Muhakeme Usulü BIRINCI BÖLÜM: Gaiplerin Yargılanması IKINCI BÖLÜM: Kaçakların Yargılanması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bazı Suçlara Ilişkin Muhakeme IKINCI KİSİM: Uzlaşma ve Müsadere BIRINCI BÖLÜM: Uzlaşma IKINCI BÖLÜM: Müsadere Usulü ALTİNCİ KITAP: Kanun Yolları BIRINCI KİSİM: Genel Hükümler IKINCI KİSİM: Olağan Kanun Yolları BIRINCI BÖLÜM: Itiraz IKINCI BÖLÜM: Istinaf ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Temyiz ÜÇÜNCÜ KİSİM: Olağanüstü Kanun Yolları BIRINCI BÖLÜM: (…) Cumhuriyet Başsavcısının Itiraz Yetkisi IKINCI BÖLÜM: Kanun Yararına Bozma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın Yenilenmesi YEDINCI KITAP: Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler BIRINCI KİSİM: Yargılama Giderleri IKINCI KİSİM: Çeşitli Hükümler CEZA MUHAKEMESI KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKİNDA KANUN BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Uyum Hükümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler CEZA VE GÜVENLIK TEDBIRLERININ INFAZİ HAKKİNDA KANUN BIRINCI KITAP: Amaç ve Temel Ilkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri BIRINCI KİSİM: Amaç ve Temel Ilkeler BIRINCI BÖLÜM: Kanunun Amacı IKINCI BÖLÜM: Temel Ilkeler IKINCI KİSİM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri BIRINCI BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazında Gözetilecek Ilkeler IKINCI BÖLÜM: Ceza Infaz Kurumlarının Türleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Infazının Ertelenmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza Infaz Kurumlarına Kabul Işlemleri BEŞINCI BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların Infazı ALTİNCİ BÖLÜM: Hükümlünün Yükümlülükleri YEDINCI BÖLÜM: Ceza Infaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik SEKIZINCI BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme DOKUZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin Nakilleri ÜÇÜNCÜ KİSİM: Ceza Infaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar BIRINCI BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, Ifade Özgürlüğü IKINCI BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler DÖRDÜNCÜ KİSİM: Iyileştirme BIRINCI BÖLÜM: Bireyselleştirme IKINCI BÖLÜM: Eğitim ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla Ilişkiler BEŞINCI BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri ALTİNCİ BÖLÜM: Salıverilme Için Hazırlama YEDINCI BÖLÜM: Izinler SEKIZINCI BÖLÜM: Infazla Ilgili Kararlar BEŞINCI KİSİM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlü ye ve Eski Hükümlü ye Yardım BIRINCI BÖLÜM: Infaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar IKINCI BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Korum a Kurulları IKINCI KITAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk BIRINCI KİSİM: Diğer Cezalar BIRINCI BÖLÜM: Kamu ya Yararlı Bir Işte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının Infazı IKINCI BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü Infaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri IKINCI KİSİM: Tedbirler ve Tutukluluk BIRINCI BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel Infaz Şekilleri IKINCI BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler ADLÎ SICIL KANUNU ADLÎ YARGİ ILK DERECE MAHKEMELERI ILE BÖLGE ADLIYE MAHKEMELERININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKILERI HAKKİNDA KANUN BIRINCI KİSİM: Genel Hükümler IKINCI KİSİM: Adlî Yargı Ilk Derece Mahkemeleri BIRINCI BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri IKINCI BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler ÜÇÜNCÜ KİSİM: Bölge Adli ye Mahkemeleri BIRINCI BÖLÜM: Kurulu ş IKINCI BÖLÜM: Görevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve Atama DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler DÖRDÜNCÜ KİSİM: Son Hükümler ATEŞLI SILAHLAR VE BİÇAKLAR ILE DIĞER ALETLER HAKKİNDA KANUN BASİN KANUNU CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASİ ADLÎ IŞ BIRLIĞI KANUNU BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Adlî Yardımlaşma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Iade DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri BEŞINCI BÖLÜM: Infazın Devri ALTİNCİ BÖLÜM: Hükümlü Nakli YEDINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler ÇOCUK KORUMA KANUNU BIRINCI KİSİM: Amaç, Kapsam, Temel Ilkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler BIRINCI BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel Ilkeler IKINCI BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler IKINCI KİSİM: Soruşturma ve Kovuşturma BIRINCI BÖLÜM: Soruşturma IKINCI BÖLÜM: Kovuşturma ÜÇÜNCÜ KİSİM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı BIRINCI BÖLÜM: Mahkemelerin Kurulu ş, Görev ve Yetkisi IKINCI BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal Inceleme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim DÖRDÜNCÜ KİSİM: Çeşitli Hükümler KABAHATLER KANUNU BIRINCI KİSİM: Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanun Ilk Ilkesi ve Kanunun Uygulama Alanı IKINCI BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Idarî Yaptırımlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları IKINCI KİSİM: Çeşitli Kabahatler MAL BILDIRIMINDE BULUNULMASİ, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Mal Bildirimleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Hükümleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü BEŞINCI BÖLÜM: Çeşitli Hükümler MEMURLAR VE DIĞER KAMU GÖREVLILERININ YARGİLANMASİ HAKKİNDA KANUN POLIS VAZIFE VE SALÂHIYET KANUNU TERÖRLE MÜCADELE KANUNU BIRINCI BÖLÜM: Tanım ve Terör Suçları IKINCI BÖLÜM: Yargılama Usulleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezaların Infazı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler BEŞINCI BÖLÜM: Geçici Hükümler ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARİ YÖNETMELIĞI BIRINCI BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IKINCI BÖLÜM: Adlî Arama ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Önleme Aramaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Aramaların Yapılma Şekli BEŞINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler
 • Açıklama
  • IÇINDEKILER TÜRKIYE CUMHURIYETI ANAYASASİ BAŞLANGİÇ BIRINCI KİSİM: GENEL ESASLAR IKINCI KİSİM: TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Kişinin Hakları ve Ödevleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Siyasi Haklar ve Ödevler ÜÇÜNCÜ KİSİM: CUMHURIYETIN TEMEL ORGANLARİ BIRINCI BÖLÜM: Yasama IKINCI BÖLÜM: Yürütme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargı DÖRDÜNCÜ KİSİM: MALI VE EKONOMIK HÜKÜMLER BIRINCI BÖLÜM: Mali Hükümler IKINCI BÖLÜM: Ekonomik Hükümler BEŞINCI KİSİM: ÇEŞITLI HÜKÜMLER ALTİNCİ KİSİM: GEÇICI HÜKÜMLER YEDINCI KİSİM: SON HÜKÜMLER TÜRK CEZA KANUNU BIRINCI KITAP: Genel Hükümler BIRINCI KİSİM: Temel Ilkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BIRINCI BÖLÜM: Temel Ilkeler ve Tanımlar IKINCI BÖLÜM: Kanunun Uygulama Alanı IKINCI KİSİM: Ceza Sorumluluğunun Esasları BIRINCI BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir IKINCI BÖLÜM: Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Suça Teşebbüs DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Suça Iştirak BEŞINCI BÖLÜM: Suçların Içtimaı ÜÇÜNCÜ KİSİM: Yaptırımlar BIRINCI BÖLÜM: Cezalar IKINCI BÖLÜM: Güvenlik Tedbirleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dava ve Cezanın Düşürülmesi IKINCI KITAP: Özel Hükümler BIRINCI KİSİM: Uluslararası Suçlar BIRINCI BÖLÜM: Soykırım ve Insanlığa Karşı Suçlar IKINCI KİSİM: Kişilere Karşı Suçlar BIRINCI BÖLÜM: Hayata Karşı Suçlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Işkence ve Eziyet DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Ihlâli BEŞINCI BÖLÜM: Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma ALTİNCİ BÖLÜM: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar YEDINCI BÖLÜM: Hürriyete Karşı Suçlar SEKIZINCI BÖLÜM: Şerefe Karşı Suçlar DOKUZUNCU BÖLÜM: Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar ONUNCU BÖLÜM: Malvarlığına Karşı Suçlar ÜÇÜNCÜ KİSİM: Topluma Karşı Suçlar BIRINCI BÖLÜM: Genel Tehlike Yaratan Suçlar IKINCI BÖLÜM: Çevre ye Karşı Suçlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kamu Güvenine Karşı Suçlar BEŞINCI BÖLÜM: Kamu Barışına Karşı Suçlar ALTİNCİ BÖLÜM: Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar YEDINCI BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar SEKIZINCI BÖLÜM: Aile Düzenine Karşı Suçlar DOKUZUNCU BÖLÜM: Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Ilişkin Suçlar ONUNCU BÖLÜM: Bilişim Alanında Suçlar DÖRDÜNCÜ KİSİM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler BIRINCI BÖLÜM: Kamu Idaresinin Güvenilirliğine ve Işleyişine Karşı Suçlar IKINCI BÖLÜM: Adliyeye Karşı Suçlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar BEŞINCI BÖLÜM: Ana yasal Düzene ve Bu Düzenin Işleyişine Karşı Suçlar ALTİNCİ BÖLÜM: Milli Savunma ya Karşı Suçlar YEDINCI BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk SEKIZINCI BÖLÜM: Yabancı Devletlerle Olan Ilişkilere Karşı Suçlar DOKUZUNCU BÖLÜM: Son Hükümler TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKİNDA KANUN BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Uyum Hükümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler CEZA MUHAKEMESI KANUNU BIRINCI KITAP: Genel Hükümler BIRINCI KİSİM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BIRINCI BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar IKINCI BÖLÜM: Görev ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bağlantılı Davalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yetki BEŞINCI BÖLÜM: Hâkimin Dava ya Bakamaması ve Reddi IKINCI KİSİM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme BIRINCI BÖLÜM: Kararlar, Açıklanması ve Tebliği IKINCI BÖLÜM: Süreler ve Eski Hâle Getirme ÜÇÜNCÜ KİSİM: Tanıklık, Bilirkişi Incelemesi ve Keşif BIRINCI BÖLÜM: Tanıklık IKINCI BÖLÜM: Bilirkişi Incelemesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi DÖRDÜNCÜ KİSİM: Koruma Tedbirleri BIRINCI BÖLÜM: Yakalama ve Gözaltı IKINCI BÖLÜM: Tutuklama ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Adlî Kontrol DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arama ve El koyma BEŞINCI BÖLÜM: Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Iletişimin Denetlenmesi ALTİNCİ BÖLÜM: Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla Izleme YEDINCI BÖLÜM: Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat BEŞINCI KİSİM: Ifade ve Sorgu BIRINCI BÖLÜM: Ifade veya Sorgu Için Çağrı IKINCI BÖLÜM: Ifade ve Sorgu Usulü ALTİNCİ KİSİM: Savunma BIRINCI BÖLÜM: Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri IKINCI KITAP: Soruşturma BIRINCI KİSİM: Suçlara Ilişkin Ihbarlar ve Soruşturma BIRINCI BÖLÜM: Soruşturmanın Gizliliği, Suçların Ihbarı IKINCI BÖLÜM: Soruşturma Işlemleri IKINCI KİSİM: Kamu Davasının Açılması BIRINCI BÖLÜM: Kamu Davasının Açılması IKINCI BÖLÜM Kovuşturma ya Yer Olmadığına Dair Karar, Itiraz ve Iddianamenin Iadesi ÜÇÜNCÜ KITAP: Kovuşturma Evresi BIRINCI KİSİM: Kamu Davasının Yürütülmesi BIRINCI BÖLÜM: Duruşma Hazırlığı IKINCI BÖLÜM: Duruşma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duruşmanın Düzen ve Disiplini DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Delillerin Orta ya Konulması ve Tartışılması BEŞINCI BÖLÜM: Duruşma Tutanağı IKINCI KİSİM: Kamu Davasının Sona Ermesi BIRINCI BÖLÜM: Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm IKINCI BÖLÜM: Suç Niteliğinde Değişiklik ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Karar ve Hüküm DÖRDÜNCÜ KITAP: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan BIRINCI KİSİM: Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları IKINCI KİSİM: Kamu Davasına Katılma BEŞINCI KITAP: Özel Yargılama Usulleri BIRINCI KİSİM: Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara Ilişkin Muhakeme Usulü BIRINCI BÖLÜM: Gaiplerin Yargılanması IKINCI BÖLÜM: Kaçakların Yargılanması ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bazı Suçlara Ilişkin Muhakeme IKINCI KİSİM: Uzlaşma ve Müsadere BIRINCI BÖLÜM: Uzlaşma IKINCI BÖLÜM: Müsadere Usulü ALTİNCİ KITAP: Kanun Yolları BIRINCI KİSİM: Genel Hükümler IKINCI KİSİM: Olağan Kanun Yolları BIRINCI BÖLÜM: Itiraz IKINCI BÖLÜM: Istinaf ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Temyiz ÜÇÜNCÜ KİSİM: Olağanüstü Kanun Yolları BIRINCI BÖLÜM: (…) Cumhuriyet Başsavcısının Itiraz Yetkisi IKINCI BÖLÜM: Kanun Yararına Bozma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın Yenilenmesi YEDINCI KITAP: Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler BIRINCI KİSİM: Yargılama Giderleri IKINCI KİSİM: Çeşitli Hükümler CEZA MUHAKEMESI KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKİNDA KANUN BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Uyum Hükümleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler CEZA VE GÜVENLIK TEDBIRLERININ INFAZİ HAKKİNDA KANUN BIRINCI KITAP: Amaç ve Temel Ilkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri BIRINCI KİSİM: Amaç ve Temel Ilkeler BIRINCI BÖLÜM: Kanunun Amacı IKINCI BÖLÜM: Temel Ilkeler IKINCI KİSİM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri BIRINCI BÖLÜM: Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazında Gözetilecek Ilkeler IKINCI BÖLÜM: Ceza Infaz Kurumlarının Türleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cezanın Infazının Ertelenmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hükümlülerin Ceza Infaz Kurumlarına Kabul Işlemleri BEŞINCI BÖLÜM: Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların Infazı ALTİNCİ BÖLÜM: Hükümlünün Yükümlülükleri YEDINCI BÖLÜM: Ceza Infaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik SEKIZINCI BÖLÜM: Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme DOKUZUNCU BÖLÜM: Hükümlülerin Nakilleri ÜÇÜNCÜ KİSİM: Ceza Infaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar BIRINCI BÖLÜM: Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, Ifade Özgürlüğü IKINCI BÖLÜM: Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler DÖRDÜNCÜ KİSİM: Iyileştirme BIRINCI BÖLÜM: Bireyselleştirme IKINCI BÖLÜM: Eğitim ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Dışarıyla Ilişkiler BEŞINCI BÖLÜM: Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri ALTİNCİ BÖLÜM: Salıverilme Için Hazırlama YEDINCI BÖLÜM: Izinler SEKIZINCI BÖLÜM: Infazla Ilgili Kararlar BEŞINCI KİSİM: Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlü ye ve Eski Hükümlü ye Yardım BIRINCI BÖLÜM: Infaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar IKINCI BÖLÜM: Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Korum a Kurulları IKINCI KITAP: Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk BIRINCI KİSİM: Diğer Cezalar BIRINCI BÖLÜM: Kamu ya Yararlı Bir Işte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının Infazı IKINCI BÖLÜM: Koşullu Salıverilme, Mükerrerlere Özgü Infaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri IKINCI KİSİM: Tedbirler ve Tutukluluk BIRINCI BÖLÜM: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel Infaz Şekilleri IKINCI BÖLÜM: Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler ADLÎ SICIL KANUNU ADLÎ YARGİ ILK DERECE MAHKEMELERI ILE BÖLGE ADLIYE MAHKEMELERININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKILERI HAKKİNDA KANUN BIRINCI KİSİM: Genel Hükümler IKINCI KİSİM: Adlî Yargı Ilk Derece Mahkemeleri BIRINCI BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri IKINCI BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler ÜÇÜNCÜ KİSİM: Bölge Adli ye Mahkemeleri BIRINCI BÖLÜM: Kurulu ş IKINCI BÖLÜM: Görevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve Atama DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler DÖRDÜNCÜ KİSİM: Son Hükümler ATEŞLI SILAHLAR VE BİÇAKLAR ILE DIĞER ALETLER HAKKİNDA KANUN BASİN KANUNU CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASİ ADLÎ IŞ BIRLIĞI KANUNU BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Adlî Yardımlaşma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Iade DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri BEŞINCI BÖLÜM: Infazın Devri ALTİNCİ BÖLÜM: Hükümlü Nakli YEDINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler ÇOCUK KORUMA KANUNU BIRINCI KİSİM: Amaç, Kapsam, Temel Ilkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler BIRINCI BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel Ilkeler IKINCI BÖLÜM: Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler IKINCI KİSİM: Soruşturma ve Kovuşturma BIRINCI BÖLÜM: Soruşturma IKINCI BÖLÜM: Kovuşturma ÜÇÜNCÜ KİSİM: Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı BIRINCI BÖLÜM: Mahkemelerin Kurulu ş, Görev ve Yetkisi IKINCI BÖLÜM: Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sosyal Inceleme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim DÖRDÜNCÜ KİSİM: Çeşitli Hükümler KABAHATLER KANUNU BIRINCI KİSİM: Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanun Ilk Ilkesi ve Kanunun Uygulama Alanı IKINCI BÖLÜM: Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Idarî Yaptırımlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları IKINCI KİSİM: Çeşitli Kabahatler MAL BILDIRIMINDE BULUNULMASİ, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU BIRINCI BÖLÜM: Genel Hükümler IKINCI BÖLÜM: Mal Bildirimleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Hükümleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü BEŞINCI BÖLÜM: Çeşitli Hükümler MEMURLAR VE DIĞER KAMU GÖREVLILERININ YARGİLANMASİ HAKKİNDA KANUN POLIS VAZIFE VE SALÂHIYET KANUNU TERÖRLE MÜCADELE KANUNU BIRINCI BÖLÜM: Tanım ve Terör Suçları IKINCI BÖLÜM: Yargılama Usulleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezaların Infazı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler BEŞINCI BÖLÜM: Geçici Hükümler ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARİ YÖNETMELIĞI BIRINCI BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IKINCI BÖLÜM: Adlî Arama ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Önleme Aramaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Aramaların Yapılma Şekli BEŞINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler
   Stok Kodu
   :
   9786059637459
   Boyut
   :
   0x0
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017-01
   Çeviren
   :
   0.64750000000000008
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat