Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
9786051524788
58274679
Devlet Teorisi
Devlet Teorisi
Oniki Levha Yayıncılık
50.93
Birinci Bölüm: Devletin Kökeni I. Devlet Öncesi Toplumlar A. İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği İlkel Toplumu Eksikleriyle Tanımlamak B. İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması II. İlkel Toplumdan Devletli Topluma Geçiş A. Devletin Ortaya Çıkışı: Dış Etkenler B. Devletin Ortaya Çıkışı: İç Etkenler C. Devletin Kuruluşuna Yol Açan Etkenlerin Değerlendirilmesi İkinci Bölüm:Kent Devleti I. Şefliklerden Kent Devletine Geçiş II. İlk Kent Devletleri III. İlk İmparatorluk IV.Eski Yunan Uygarlığında Kent Devletleri V. Yunan Kent Devletleri ve Doğrudan Demokrasi A. İlk Demokratik Reformlar B. Atina Demokrasisinin Kurumları VI. Atina Demokrasisinin Gerçekleştiği Koşullar A. Küçük Ölçekli Bir Devlet B. Yüz Yüze Toplum C. Türdeş Sosyal Yapı VII. Atina Demokrasisinde Kişisel Özgürlükler A. İfade Özgürlüğü B. İnanç Özgürlüğü C. Kişi Güvenliği ve Kişi Dokunulmazlığı D. Mülkiyet Hakkı ve Konut Dokunulmazlığı VIII. Atina'da Yurttaşlık Statüsü ve Yurttaşlık Bilinci A.Sitenin Bağımsızlığı B. Siyasal Yaşama Aktif Katılım C. Atina'da Kölelik D. Amatör Siyaset IX. Atina'da Muhalif Siyasal Düşünce A. Radikal Muhalefet: Platon B. Ilımlı Muhalefet: Aristoteles X. Yunan Kent Devletlerinin Çöküşünden Sonra Siyasal Düşünce XI. Roma'da Siyasal Düşünce XII. İmparatorluk Bir Global Toplum Mudur? Üçüncü Bölüm: Feodal Devlet I. Feodal Toplum II. Feodal Devlet III. Teokratik İktidar Anlayışı A. Tanrı Devleti: Aziz Agustinius B. Tanrısal Yasaların Üstünlüğü: Aquino'lu Thomas IV. Laik İktidar Anlayışı A. İnsan Yapımı Yasaların Üstünlüğü: Padovalı Marsilius B. İktidarın Kökenine İlişkin İlk Bilimsel Teori: İbni Haldun Dördüncü Bölüm: Ulus Devlet I. Egemen İktidarın Doğuşu A. Laik İktidar: Nicola Machiavelli B. Egemen İktidar: Jean Bodin C. Yeni Bir Meşruiyet Anlayışı: Thomas Hobbes II. Egemen İktidarın Sınırlanması A. Doğal Haklar Teorisi: John Locke B. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Charles Louis Montesquieu III. Egemen İktidarın Demokratikleşmesi A. Halk Egemenliği: Jean Jacques Rousseau B. Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi ve Rousseau C. Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği IV. Egemen İktidarın Bölünmesi: Federal Devlet A. Federal Devlet ve Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi B. Klâsik Egemenlik Anlayışının Aşılması C. Federal Devlet ve Çağdaş Egemenlik Anlayışı D. ABD'nin Kuruluşunda Egemenlik Tartışması E. Egemenlik Atomunun Bölünmesi F. Bölgeli Devlet G. Bölgeli Devlet ve Federal Devletin Karşılaştırılması H. Federal Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması Beşinci Bölüm : Modern Siyasal İdeolojiler I. Liberalizm Ve Sosyal Devlet Anlayışı A. Liberalizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri B. Sosyal Devlette Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri II. Marksizm A. Marksizmin Felsefi Temeli: Diyalektik Materyalizm B. Marksizmin İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı C. Marksizmin Öngörüleri D. Marksizmin Uygulaması: SSCB Deneyimi III. Faşizm A. Faşizmin İtalya'da Doğuşu B. Faşizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri C. Faşist Hareketin Değerlendirilmesi IV. Nasyonal Sosyalizm A. Nasyonal Sosyalizmin Almanya'da Doğuşu B. Irk Devletinin Kuruluşu C. Nasyonal Sosyalist İktidarın Özellikleri D. Totaliter Diktatörlük V. Anarşizm A. Anarşizm ve Bireyin Önemi B. Anarşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı C. Anarşizm ve Şiddet D. Anarşist Toplumda Kuralların Kaynağı ve Niteliği E. Anarşizm ve Demokrasi Altıncı Bölüm : Demokrasi Teorisi I. Modern Çağ'da Demokrasinin Yeniden Doğuşu II. Modern Demokrasiyi Biçimlendiren Etkenler III. Demokrasi Nasıl Haklılaştırılabilir? A. Tarihsel Deneyim B. Demokrasinin Ahlaki Temeli C. Demokrasinin Rasyonel Temeli IV. Demokrasi Modelleri V. Demokratik Elitizm ve Katılımcı Demokrasi Teorileri VI. Çoğunluk Demokrasisi ve Konsensüs Demokrasisi A. Yeni Bir Toplum ve Yeni Bir Siyaset Anlayışı B. Çoğunluk ve Konsensüs Modellerinin Karşılaştırılması C. Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı VII. Türkiye'nin Demokrasi Serüveni A. Osmanlı Devleti Dönemi B. Türk Devrimi ve Demokratikleşme C. Tek Parti Rejiminin Niteliği D. Çok Partili Dönem E. Anayasası ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı VIII. Türkiye'de Hukuk Devleti İlkesinin Gelişimi IX. Konsensüs Demokrasisi Ve Türkiye Yedinci Bölüm: İnsan Hakları Teorisi I. Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim A. İnsanın Değeri ve İnsan Onuru B. Modern Çağ'da İnsan Hakları Öğretisinin Doğuşu II. İnsan Haklarının Kaynağı III. Hak Kuşakları ve Bütünsellik İlkesi IV. Kültürel Rölativizm ve Evrensellik İlkesi A. İnsan Haklarının Tarihsel Özgüllüğü ve Evrensellik B. Geleneksel Hint Kültürü ve İnsan Hakları C. İslam Kültürü ve İnsan Hakları D. Evrensellik / Kültürel Rölativizm Gerilimi Üzerine Bir Değerlendirme V. Birinci Kuşak Haklarla İlgili Tartışmalar VI. İkinci Kuşak Haklarla İlgili Tartışmalar A. İkinci Kuşak Haklara Yönelik Liberal Eleştiri B. Sosyal Hakların Güçlendirilmesi VII. Üçüncü Kuşak Haklarla İlgili Tartışmalar VIII. Dördüncü Kuşak Haklarla İlgili Tartışmalar A. Biyoteknoloji ve İnsan Doğası B. Bilişim Teknolojisi ve İnsan Onuru C. Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Hak Talepleri IX. İnsan Hakları ve Uluslararası Politika Sekizinci Bölüm : Siyasal Özgürlükler ve Demokrasi I. İfade Özgürlüğü A. AİHS ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü B. Irkçı Düşünce Açıklamaları C. Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfade Özgürlüğü D. Nefret İfadesi ve TCK 216 E. Siyasal Eleştiri Özgürlüğü F. Ayrılıkçı Görüşler G. Vicdani Ret ve İfade Özgürlüğü II. Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü A. Siyasal Partilerin İşlevi B. AİHS ve Siyasal Parti Özgürlüğü C. AİHM İçtihatları Çerçevesinde Türk Hukukunun Değerlendirilmesi D. Mücadeleci Demokrasi / Mücadeleci Devlet III. Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü A. Demokrasi ve Toplantı Özgürlüğü B. Bildirim Verilmeden Yapılan Toplantılar C. Ertelenmiş veya Yasaklanmış Toplantılar D. Toplantı Mekanı, Zamanı ve Süresi ile İlgili Yasaklar E. Toplantılara Müdahale Edilmesi F. Toplantı Özgürlüğü Üzerine Bir Tespit ve Değerlendirme
 • Açıklama
  • Birinci Bölüm: Devletin Kökeni I. Devlet Öncesi Toplumlar A. İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği İlkel Toplumu Eksikleriyle Tanımlamak B. İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması II. İlkel Toplumdan Devletli Topluma Geçiş A. Devletin Ortaya Çıkışı: Dış Etkenler B. Devletin Ortaya Çıkışı: İç Etkenler C. Devletin Kuruluşuna Yol Açan Etkenlerin Değerlendirilmesi İkinci Bölüm:Kent Devleti I. Şefliklerden Kent Devletine Geçiş II. İlk Kent Devletleri III. İlk İmparatorluk IV.Eski Yunan Uygarlığında Kent Devletleri V. Yunan Kent Devletleri ve Doğrudan Demokrasi A. İlk Demokratik Reformlar B. Atina Demokrasisinin Kurumları VI. Atina Demokrasisinin Gerçekleştiği Koşullar A. Küçük Ölçekli Bir Devlet B. Yüz Yüze Toplum C. Türdeş Sosyal Yapı VII. Atina Demokrasisinde Kişisel Özgürlükler A. İfade Özgürlüğü B. İnanç Özgürlüğü C. Kişi Güvenliği ve Kişi Dokunulmazlığı D. Mülkiyet Hakkı ve Konut Dokunulmazlığı VIII. Atina'da Yurttaşlık Statüsü ve Yurttaşlık Bilinci A.Sitenin Bağımsızlığı B. Siyasal Yaşama Aktif Katılım C. Atina'da Kölelik D. Amatör Siyaset IX. Atina'da Muhalif Siyasal Düşünce A. Radikal Muhalefet: Platon B. Ilımlı Muhalefet: Aristoteles X. Yunan Kent Devletlerinin Çöküşünden Sonra Siyasal Düşünce XI. Roma'da Siyasal Düşünce XII. İmparatorluk Bir Global Toplum Mudur? Üçüncü Bölüm: Feodal Devlet I. Feodal Toplum II. Feodal Devlet III. Teokratik İktidar Anlayışı A. Tanrı Devleti: Aziz Agustinius B. Tanrısal Yasaların Üstünlüğü: Aquino'lu Thomas IV. Laik İktidar Anlayışı A. İnsan Yapımı Yasaların Üstünlüğü: Padovalı Marsilius B. İktidarın Kökenine İlişkin İlk Bilimsel Teori: İbni Haldun Dördüncü Bölüm: Ulus Devlet I. Egemen İktidarın Doğuşu A. Laik İktidar: Nicola Machiavelli B. Egemen İktidar: Jean Bodin C. Yeni Bir Meşruiyet Anlayışı: Thomas Hobbes II. Egemen İktidarın Sınırlanması A. Doğal Haklar Teorisi: John Locke B. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi: Charles Louis Montesquieu III. Egemen İktidarın Demokratikleşmesi A. Halk Egemenliği: Jean Jacques Rousseau B. Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi ve Rousseau C. Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği IV. Egemen İktidarın Bölünmesi: Federal Devlet A. Federal Devlet ve Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi B. Klâsik Egemenlik Anlayışının Aşılması C. Federal Devlet ve Çağdaş Egemenlik Anlayışı D. ABD'nin Kuruluşunda Egemenlik Tartışması E. Egemenlik Atomunun Bölünmesi F. Bölgeli Devlet G. Bölgeli Devlet ve Federal Devletin Karşılaştırılması H. Federal Devlet ve Konfederasyonun Karşılaştırılması Beşinci Bölüm : Modern Siyasal İdeolojiler I. Liberalizm Ve Sosyal Devlet Anlayışı A. Liberalizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri B. Sosyal Devlette Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri II. Marksizm A. Marksizmin Felsefi Temeli: Diyalektik Materyalizm B. Marksizmin İnsan, Toplum ve Devlet Anlayışı C. Marksizmin Öngörüleri D. Marksizmin Uygulaması: SSCB Deneyimi III. Faşizm A. Faşizmin İtalya'da Doğuşu B. Faşizmde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri C. Faşist Hareketin Değerlendirilmesi IV. Nasyonal Sosyalizm A. Nasyonal Sosyalizmin Almanya'da Doğuşu B. Irk Devletinin Kuruluşu C. Nasyonal Sosyalist İktidarın Özellikleri D. Totaliter Diktatörlük V. Anarşizm A. Anarşizm ve Bireyin Önemi B. Anarşizmin Özgürlük ve Eşitlik Anlayışı C. Anarşizm ve Şiddet D. Anarşist Toplumda Kuralların Kaynağı ve Niteliği E. Anarşizm ve Demokrasi Altıncı Bölüm : Demokrasi Teorisi I. Modern Çağ'da Demokrasinin Yeniden Doğuşu II. Modern Demokrasiyi Biçimlendiren Etkenler III. Demokrasi Nasıl Haklılaştırılabilir? A. Tarihsel Deneyim B. Demokrasinin Ahlaki Temeli C. Demokrasinin Rasyonel Temeli IV. Demokrasi Modelleri V. Demokratik Elitizm ve Katılımcı Demokrasi Teorileri VI. Çoğunluk Demokrasisi ve Konsensüs Demokrasisi A. Yeni Bir Toplum ve Yeni Bir Siyaset Anlayışı B. Çoğunluk ve Konsensüs Modellerinin Karşılaştırılması C. Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı VII. Türkiye'nin Demokrasi Serüveni A. Osmanlı Devleti Dönemi B. Türk Devrimi ve Demokratikleşme C. Tek Parti Rejiminin Niteliği D. Çok Partili Dönem E. Anayasası ve Çoğulcu Demokrasi Anlayışı VIII. Türkiye'de Hukuk Devleti İlkesinin Gelişimi IX. Konsensüs Demokrasisi Ve Türkiye Yedinci Bölüm: İnsan Hakları Teorisi I. Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim A. İnsanın Değeri ve İnsan Onuru B. Modern Çağ'da İnsan Hakları Öğretisinin Doğuşu II. İnsan Haklarının Kaynağı III. Hak Kuşakları ve Bütünsellik İlkesi IV. Kültürel Rölativizm ve Evrensellik İlkesi A. İnsan Haklarının Tarihsel Özgüllüğü ve Evrensellik B. Geleneksel Hint Kültürü ve İnsan Hakları C. İslam Kültürü ve İnsan Hakları D. Evrensellik / Kültürel Rölativizm Gerilimi Üzerine Bir Değerlendirme V. Birinci Kuşak Haklarla İlgili Tartışmalar VI. İkinci Kuşak Haklarla İlgili Tartışmalar A. İkinci Kuşak Haklara Yönelik Liberal Eleştiri B. Sosyal Hakların Güçlendirilmesi VII. Üçüncü Kuşak Haklarla İlgili Tartışmalar VIII. Dördüncü Kuşak Haklarla İlgili Tartışmalar A. Biyoteknoloji ve İnsan Doğası B. Bilişim Teknolojisi ve İnsan Onuru C. Yeni Tehditlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Hak Talepleri IX. İnsan Hakları ve Uluslararası Politika Sekizinci Bölüm : Siyasal Özgürlükler ve Demokrasi I. İfade Özgürlüğü A. AİHS ve Türk Hukukunda İfade Özgürlüğü B. Irkçı Düşünce Açıklamaları C. Dini ve Ahlaki Konulara İlişkin İfade Özgürlüğü D. Nefret İfadesi ve TCK 216 E. Siyasal Eleştiri Özgürlüğü F. Ayrılıkçı Görüşler G. Vicdani Ret ve İfade Özgürlüğü II. Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü A. Siyasal Partilerin İşlevi B. AİHS ve Siyasal Parti Özgürlüğü C. AİHM İçtihatları Çerçevesinde Türk Hukukunun Değerlendirilmesi D. Mücadeleci Demokrasi / Mücadeleci Devlet III. Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü A. Demokrasi ve Toplantı Özgürlüğü B. Bildirim Verilmeden Yapılan Toplantılar C. Ertelenmiş veya Yasaklanmış Toplantılar D. Toplantı Mekanı, Zamanı ve Süresi ile İlgili Yasaklar E. Toplantılara Müdahale Edilmesi F. Toplantı Özgürlüğü Üzerine Bir Tespit ve Değerlendirme
   Stok Kodu
   :
   9786051524788
   Boyut
   :
   16,5x2
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2017-01
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat